Tarım ilaçları ve gıdalarımızdan uzaklaştırma yöntemleri

Pestisitler, yabani otlar da dahil olmak üzere zararlı böcekleri kontrol etmeyi amaçlayan maddelerdir.  Pestisit terimi, aşağıdakilerin hepsini içerir: herbisit, böcek öldürücüler (böcek büyüme düzenleyicileri, termitler öldürücüler, vb. İçerebilir) nematisit, yumuşakça öldürücü, piskisit (balık öldürücü), avisit (kuş öldürücü), rodentisit (kemirici), bakterisit, böcek kovucu,hayvan kovucu, antimikrobiyal, fungisit ve dezenfektan (antimikrobiyal, antimikrobiyal) .Bunlardan en yaygın olanı, tüm pestisit kullanımının yaklaşık% 80’ini oluşturan herbisitlerdir. Çoğu pestisit, bitkileri yabani otlardan, mantarlardan veya böceklerden koruyan bitki koruma ürünleri olarak işlev görür.

M.Ö 2000’den bu yana insanlar mahsullerini korumak için böcek ilacı kullandılar. Bilinen ilk pestisit, yaklaşık 4.500 yıl önce eski Mezopotamya’da antik Sümer’de kullanılan temel kükürt tozuydu.

1950’den sonra endüstriyel pesitisitlerin üretiminin artmasıyla kullanımı şimdiye dek neredeyse 50 kat arttı ve 2006 ve 2007 yıllarında dünya yaklaşık 2,4 megaton (5,3 x 109 lb) pestisit kullandı, dünyadaki pestisit kullanımının en büyük bölümünü oluşturan herbisitler % 40, ardından böcek ilacı (% 17) ve mantar ilaçlarıydı.(megaton= 1 milyon ton)

Mevcut pesitisitlerden ensık kullanılanları; organoklorin sınıfı pestsisitler (DDT,Dieldrin, endosulfan, heptaklor, dikofol, and metoksiklor), organofosfor türevi pestisitler (malathion, parathion, glifosfat ve dimethoate;), karbamat pestisitleri (aldikarb, karbofuran ve ziram) ve diğerleri triazin türevleri, sentetik pretiroidler (permetrin, sumitrin) dir.

Organoklorin pestisitler; endokrin bozucu(erken ergenlik), embriyolojik gelişimde bozulma, kan ve karaciğer parametrelerini bozucu ve olası kanserojen olarak geçer.

Organofosfor türevi pestisitler; endokrin bozucu, Dna hasarı, hipertansiyon, diyabet, otizm, inme, böbrek yetmezliği, Parkinson, Alzheimer, üreme sistemi bozukluları ve non hodgkin lenfoma ile ilişkili bulunmuştur. Bunun dışında diğer pestisitlerin de uzun süreli maruziyetinde tüm sistemlerimiz üzerine birçok etkisi bulunmaktadır çünkü; biyoakkümülasyon dediğimiz  olaya sebep olur tüm sistemlerimizde  birikim yaparlar bu da uzun dönemde karsinojen, otoimmün hastalıklar, infertilite vb ciddi sorunlara sebebiyet verir.

Peki hangi besinlerimizde hangi pestisitler en fazla bulunur; bunlara örnek verebilirsek;

Çok sevdiğimiz ve son dönemlerin parlayan yıldızı brokoli; alfa sypermetrin, azoksitrobin, boskalit, klorifos, iprodione, lambda siyalotrin

Domates; azosytrobin, boscalid, siprodinil

Elma; klorfiros, difenilamin, captan, mankozeb, dimeoat

Çilek; alfa sypermetrin, bupimirat, boskalit,klorifos, siprodinil, deltemetrin, iprodione, lambda silotrin

Üzüm; malathione, profenofos, permetrin, phymetrin, imidakloprid, sulfaksoflor, klothianidin,spirotetramat, bifenazate, gibi böcek, mantar veya diğer mikroorganizmanın türüne göre sadece üzümde kullanılabilecek yüzlerce pestisit ve benzeri kimyasallar mevcuttur.

Peki; tarlalardan soframıza kadar gelen bu zehirli gıdaları arıtabilme yöntemi mümkünmüdür ?

Evet; kısmen mümkündür ancak daha fazla çalışma yapılması gerekmektedir. Bu gıdaların üzerindeki tarım ilaçlarını nasıl arıtabiliriz ?

Soğuk musluk suyuyla yıkama, sirke ile yıkama, tuzlu su ile yıkama, alkali (karbonatlı su)ile yıkama, demirhindili (tamarindli) suyla yıkama, kaynatma yöntemi, kurutma yöntemleri, soyma yöntemi, pastörizasyon, kızartma  ve birçok yöntem birçok farklı pestisit üzerine etki ettiği bilimsel çalışmalarda yerini almıştır.

BUNLARDA ÖRNEK VEREBİLİRSEK;

1-) Patates 10 dakika boyunca musluk suyunda, bir asit çözeltisinde (sulu turp yaprağı ekstraktının% 5 veya 10 çözeltisi, asetik asit, sitrik asit, askorbik asit veya H202 çözeltisi), nötr bir çözeltide (% 5 veya 10 NaCl) veya bir alkalin çözeltisi (% 5 veya 10 NaHC03) içerisinde yıkandı ancak; Organochlorine pestisitlerinin patateslerden çıkarılmasında asidik çözeltiler daha etkili olarak bulundu.

2-)Patlıcanlarda sabun ve asetik asit çözeltileri ile yıkandıktan sonra profenofos kalıntısı tespit edilmedi ve yüksek oranda profenofos kalıntısı asetik asit çözeltisi, potasyum permanganat ve musluk suyu ile biberden çıkarılabildi.

3-)Özellikle kirazlarda %1 sodyum baz veya %1,5 lik hidrojen karbonat solüsyonları ile yıkamanın kirazlardaki fungusit(mantar öldürücü) konsantrasyonunu belirgin şekilde azaltmıştır.

4-)Ozonlama, meyvelerden ve sebzelerden klorpirifos ve sipermetrin kalıntılarını azaltmak için etkili bir yöntemdir. Bununla birlikte, ozon klorpirifos üzerinde sipermetrine göre daha etkili olmuştur.

5-) Mutfakta yapılan işlemler de pestisit kalıntılarını kaldırmada etkili yöntemlerdir. Örneğin; parçalama, soyma, pişirme ve yıkama gibi. Tek başına yıkamanın dimetoat kalıntılarının seviyelerini yaklaşık olarak% 25-80 oranında azalttığı, karnabahar kıvrımlarını yıkamanın ve pişirmenin tarım ilaç kalıntıları seviyesini % 52–91 oranında azalttığı bildirilmiştir. Su da kaynatma özellikle suda çözünen tarım ilaçlarında etkili bulunmuştur ve brokolinin de mensubu olduğu bitki olan brassica rapadan dimetoat kalıntısı kaynatılarak yüzde 50 azalmış olarak bulundu.

6-) Bamya üzerindeki fenazaquin tarım ilacı kalıntılarını en iyi uzaklaştıran yöntem ise yıkama ve kaynatarak pişirme olduğu gözlemlenmiştir. Yüzde 60 oranında azaltmıştır.

7-) Malathion, lindane, HCB ve p,p-DDD’nin çiğ patateslerde en yüksek seviyede bulunduğunu, patates cipslerinde daha az bulmuştur.

8- ) Çilekteki organofosfat kalıntıları pişirilme işleminden sonra azalmış olarak görüldü aynı şekilde; -portakal ve greyfurt marmeladı hazırlanırken organofosfat pestisitlerin düştüğü gözlemlenmiştir. Organofosforlu pestisitler genellikle yıkayıp buharla pişirmeden sonra azaldığı görülmüştür. Pirinçte de aynı şekilde pişirme sonrası rezidüler azalmıştır. (EDB, etilen dibromid  isimli tarım ilacı rezidüsü)

9-) Elma kabuğunda bulunan thianbendazol ve phosmet isimli tarım ilacının (thianbendazol 80 mikrometre derine işliyor, phosmet ise 20 mikrometre derine işliyor) sodyum bikarbonatlı su ile yıkama sonucunda sırasıyla thianbendazol yüzde 80, phosmetinde % 20 azaldığı görülmüştür.

10-) Üzümle ilgili yapılan çalışmada üzüm üzerindeki tarım ilacı kalıntılarını gidermek için musluk suyu, limon suyu, sirke, karbonatlı su, % 2lik tuzlu su ve %2 lik tamarind ( demirhindi) kullanmışlardır. % 0.1 sodyum bikarbonat çözeltisi,% 4 asetik asit çözeltisi ile yıkama işlemlerinin tümü, pestisit kalıntılarının azaltılmasında musluk suyu, limon suyu ve diğer kullanılan yıkama yöntemleriyle karşılaştırıldığında daha az etkili olmuştur. Kullanılan tüm yöntemler arasında% 2 demirhindi çözeltisi ve % 2 tuz çözeltisi ile yıkama en etkili olmuştur. Özellikle organofosfat tarım ilaçları üzümden %2 tuz çözeltisi veya % 2 tamarindle başarılı bir şekilde çıkarılabilir.

Çözelti hazırlanması 80 gr tuz 4 litre suda çöz 1 kg üzümü 10 dk beklet sonrasında üzümleri tekrar yıka.

11-) Başka bir çalışma çileklerin üzerindeki ilaç kalıntılarını inceledi ve ultrasonik dalga, suyla yıkama, ozonlu suya yıkama ve kaynatma yöntemleri karşılaştırıldı. Ultrasonik dalgalar ile temizleme en iyi yöntem olarak belirlendi. Musluk ve ozon suyuyla yıkamak, çiğ çileklerde bulunan pestisit kalıntılarını önemli ölçüde temizledi. Kaynama, piretroid sınıfı hariç (alfa-sipermetrin, deltametrin ve lambda-sitalotrin) pestisit kalıntılarının çoğunun giderilmesi için yeterli olarak bulundu.

12-) Özellikle ısıl işlemde  tarım ilaçlarının kaldırılması için etkili yöntemlerden biridir. Brokoli, domates, frenk üzümü ve çilekteki tarım ilacı kalıntıları ısıl işlem sonucunda büyük ölçüde azaltılmıştır. Azalma brokolideki lambda-sihalotrin için % 44 ve domateslerdeki boskalsid için % 97 arasında değişmiştir. Isıl işlem, numuneleri paslanmaz çelik bir sepete yerleştirerek gerçekleştirildi, daha sonra 5 dakika boyunca 1 litre kaynar musluk suyuna (100 ° C) daldırıldı.

Sonuç olarak; hayatımızda meyveler ve sebzeler kadar önemli yer edinen pestisitlerin uzaklaştırılması bir çok yöntemle gerçekleşebilmektedir. Bu yöntemlerin arasında geleneksel yöntemlerimiz sirkeli su, tuzlu sudan tutunda ultrasonik cihaz ve ozonlu su ile uzaklaştırmaya kadar giden çeşitlilikte araştırmalara konu olmuştur. Pestisitler birçok yöntemle gıdalarımızdan uzaklaştırılabilmektedir, önemli olan meyve veya sebzenin türü cinsi kullanılan pestisitler onların kimyasal ve fiziksel yapısı (suda çözünürlülük, ısıda çözünürlülük vb) ve kullandığımız yöntemlerdir. Yapılan araştırmalar gıdaların cinsine göre farklı yöntemlerin farklı şekillerde etkili olabileceğini ortaya koymaktadır ancak daha ileri araştırmalara da ihtiyaç duyulmaktadır ve tarım ilacı kullanılmadan organik yöntemlerle üretilen daha temiz gıdaya ulaşmak birinci hedefimiz olmalıdır.

TEŞEKKÜRLER.

Dr. AHMET AYDINALP

https://foodprint.org/issues/pesticides/?cid=263

https://www.epa.gov/ingredients-used-pesticide-products/basic-information-about-pesticide-ingredients

https://www.oregon.gov/ODA/shared/Documents/Publications/PesticidesPARC/PesticideApplicatorCoreManual.pdf

https://www.worldcat.org/title/basics-of-social-research/oclc/46422367 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4947579/

https://www2.gov.bc.ca/assets/gov/farming-natural-resources-and-industry/agriculture-and-seafood/animal-and-crops/plant-health/grape_pesticides.pdf

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3089918/

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/11434996

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15721202

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3907644/

https://www.researchgate.net/publication/328006403_EFFECT_OF_OZONATION_ON_CYPERMETHRIN_AND_CHLORPYRIFOS_PESTICIDES_RESIDUES_DEGRADATION_IN_TOMATO_FRUITS

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19847374

Nagayama T. Behaviour of residual organo-phosphorus pesticdes in food stuffs during leaching or cooking. J Agric Food Chem. 1996;44(8):2388–2393.

Clower M, Mc Crathy JP, Rains DM. Effect of cooking on levels of ethylene dibromide residues in rice

https://pubs.acs.org/doi/10.1021/acs.jafc.7b03118

https://www.researchgate.net/publication/282332295_Risk_Mitigation_Methods_on_the_Removal_of_Pesticide_Residues_in_Grapes_Fruits_for_Food_Safety

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4688301/

Tarım ilaçları ve gıdalarımızdan uzaklaştırma yöntemleri” için 13 yorum

 • Ocak 17, 2019 tarihinde, saat 2:31 pm
  Permalink

  Dr bey yazı çok güzel emek verip bizleri bigilendiriyorsunuz. Keşke bu tarım zehirleri hiç kullanılmasa

  Yanıtla
 • Ekim 28, 2019 tarihinde, saat 2:01 am
  Permalink

  I’m excited to discover this great site. I wanted to thank you for ones time just for this fantastic read!!
  I definitely enjoyed every bit of it and i also have you saved
  to fav to look at new stuff on your blog.

  Yanıtla
 • Ekim 28, 2019 tarihinde, saat 7:16 am
  Permalink

  I’m not sure why but this website is loading very slow for me.
  Is anyone else having this issue or is it a issue on my end?
  I’ll check back later and see if the problem still exists.

  Yanıtla
 • Ekim 28, 2019 tarihinde, saat 7:17 am
  Permalink

  We’re a group of volunteers and opening a new scheme in our community.

  Your website offered us with valuable info to work on. You
  have done an impressive job and our entire community will be grateful to
  you.

  Yanıtla
 • Ekim 28, 2019 tarihinde, saat 9:17 am
  Permalink

  Today, while I was at work, my sister stole my iphone
  and tested to see if it can survive a 25 foot drop, just so she can be a youtube
  sensation. My apple ipad is now broken and she has 83 views.
  I know this is entirely off topic but I had to share it with someone!

  Yanıtla
 • Ekim 29, 2019 tarihinde, saat 5:49 pm
  Permalink

  I am regular visitor, how are you everybody? This article posted at this web
  page is really good.

  Yanıtla
 • Ekim 29, 2019 tarihinde, saat 10:00 pm
  Permalink

  Hey I know this is off topic but I was wondering if you knew
  of any widgets I could add to my blog that automatically tweet my newest twitter updates.
  I’ve been looking for a plug-in like this for quite some time and was hoping maybe you would have some experience with something like this.
  Please let me know if you run into anything. I truly enjoy reading your blog and I
  look forward to your new updates.

  Yanıtla
 • Ekim 29, 2019 tarihinde, saat 10:53 pm
  Permalink

  Just wish to say your article is as astounding. The clearness on your post is simply
  excellent and that i can suppose you are knowledgeable in this subject.
  Fine with your permission allow me to seize your RSS feed to stay updated with
  impending post. Thank you 1,000,000 and please carry
  on the enjoyable work.

  Yanıtla
 • Ekim 30, 2019 tarihinde, saat 3:34 am
  Permalink

  Good post. I learn something new and challenging on blogs
  I stumbleupon every day. It’s always useful to read articles
  from other authors and practice something from other websites.

  Yanıtla
 • Ekim 30, 2019 tarihinde, saat 4:05 am
  Permalink

  I all the time emailed this weblog post page to all my contacts, as if like to read it after that my contacts will too.

  Yanıtla
 • Ekim 31, 2019 tarihinde, saat 12:21 am
  Permalink

  For the reason that the admin of this web site is working, no uncertainty very rapidly it will be renowned, due to its quality contents.

  Yanıtla

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir