Biri D Vitamininden Mi Bahsetti ?-3

VİTAMİN D OBEZİTE VE TİP 2 DİYABET

D vitamini düzeyleri, Amerika Birleşik Devletleri’ndeki erişkinlerde serum insülin düzeyleriyle ters orantılıdır. Serum düzeyi 75nmol / L veya daha fazla olan kişilerde, vitamin D düzeyi düşük olanlara nazaran ortalama olarak yaklaşık % 24 daha düşük insülin düzeylerine sahip oldukları görülmüştür.

40 kişiyle yapılan Randomize çift körlü yapılan bir çalışmada haftalık 50.000 ünite 8 haftalık vitamin D supplementasyonunun serum insülin düzeylerini belirgin şekilde düşürdüğü, insülin rezistansını engellediği ve pankreas beta hücre fonksiyonlarını iyileştirdiği görülmüştür.

Düşük  D vitamini düzeyleri diyabet gelişme riskini arttırır. Yüksek vitamin D seviyeleri tip 2 diyabet gelişimini önler. Düşük  D vitamini seviyeleri diyabet komplikasyonları ile ilişkilidir.

Beden kitle indeksinde her 1 kg/metrekarelik artış serum vitamin D düzeylerinde %1,15 lik azalmayla ilişkilidir. Ve her % 10’luk artış % 4,2 daha az D Vitamini ile ilişkilidir.

D vitamini yetersizliğinin obeziteye olası bir katkısı olduğu varsayılmaktadır.

D VİTAMİNİ KAS-İSKELET SİSTEMİ

İn vitro kanıtlar, D vitamininin mekanik hasardan sonra kas iyileşmesini arttırabileceğini göstermektedir.

Eksikliği gidermek için D Vitamini takviyesi, sporculardaki Atletik performansı artırabilir. Bunu yapmak için serum D Vitamini 50ng / ml (125nmol / L) seviyesine yükseltmek gereklidir. Eksentrik egzersizler sonucu oluşan kas hasarında günlük 4000 ünite 6 haftalık D vitamini takviyesi etkili olup; kas iyileşmesini hızlandırmıştır.

D vitamini eksikliği, özellikle stres kırıklarında, sporcular arasında artmış hastalık riski ve yaralanma riski ile ilişkili görünmektedir.

Donanmadaki kadın askerlere 8 hafta boyunca 2000 mg kalsiyum ile 800 ünite D vitamini verilmiştir ve sonuç olarak plaseboya göre %21 daha az stress kırığı görülmüştür. Kısacası D vitamini desteği stress kırıklarını azaltır.

D vitamini desteği ile ilgili bir metanalizde yaşlılarda düşme riskini plaseboya göre %20 azaltmış olarak bulmuştur.

D vitamini desteğinin yaşlılarda düşme riskini azalttığı görülmektedir, ancak sadece başlangıçta serum D vitamini düzeyi düşük olan kişilerde riski azalttığı görülmektedir.

Diz osteoartriti olan kişilerde, günde 2.000 IU’da D3 vitamini takviyesi 36ng / mL’nin üzerinde plazma seviyelerinin sağlamasına izin verildi), plaseboya göre kıkırdak hacmi kayıplarını ve osteoartritin ağrı semptomlarını azaltmada başarısız oldu.

D vitamini takviyesinin osteoartrit ile ilişkili eklem ağrısını belirgin şekilde azaltmadığı görülmüştür.

D VİTAMİNİN İNFLAMASYON VE BAĞIŞIKLIK SİSTEMİNE ETKİSİ

30ng / mL’nin üzerindeki konsantrasyonlardaki D vitamini, monositlerde endoplazmik retikulumla ilişkili  stresi azaltır, stres monositlerin arter duvarına yapışmasına neden olan pro-oksidatif olaylara neden olur.

Atopik dermatit (AD), kuru, kaşıntılı cilt ve alerjenlere aşırı duyarlılık ile ilişkili kronik enflamatuar bir hastalıktır. Hastalığın kesin nedenleri tam olarak anlaşılmamakla birlikte, bu hastalık, uygunsuz cilt bariyeri fonksiyonu ve bağışıklık sisteminin aşırı aktivitesi ile ilişkili olup, çocukların% 20’sini ve yetişkinlerin% 3’ünü etkiler.

2016 yılındaki bir meta-analizde D vitamininin AD semptomlarını iyileştirmede potansiyel olarak önemli bir role sahip olduğu sonucu çıkmıştır. Günlük 800-4000 ünite d vitamini verilen hastalarda atopik dermatit hastalık şiddetinin düştüğü sonucu çıkmıştır. Atopik dermatitli kişilerde d vitamini suplementasonu özellikle düşükse önemli bir yere sahiptir.

D VİTAMİNİN HORMONLAR ÜZERİNE ETKİSİ

D vitamini takviyesi testesteron düzeylerini arttırabilir. Yaşlı insanlarda yapılan çalışmalarda testesteron takviyesi düşme riskini azaltıyor vitamin D + kalsiyum takviyesi ile testeron birlikte riski daha da azalttığı göstermiştir.

Şeker hastası olmayan 165 sağlıklı erkekte yapılan çalışmada bir yıl boyunca 3332 ünite verilen d vitamini supplementasyonun plaseboyla karşılaştırıldığında testeron düzeylerini iyileştirdiği görülmüştür.

Vitamin d reseptörü eksik farelerde aromataz aktvitesi ve östrojen düşer.

VİTAMİN D KANSER ÜZERİNE ETKİSİ

Gözlemsel çalışmalara bakıldığında, serumdaki D Vitamini meme kanseri riskiyle ters orantılı görünmektedir. Ek olarak, D Vitamini eksikliği, meme kanseri olan kişilerde daha sık görülmektedir ve benzer şekilde meme kanserinin ciddiyetini de arttrır. [Bu risk siyah kadınlarda yaygın görülmektedir, bir ankete göre siyah kadınların% 42’sinde serum düzeyleri 15ng / mL’nin altında (eksiklik) bulundu.

Çalışmalarda günlük 400-800IU ek alımın meme kanseri riskini azaltmada yetersiz olduğu görülmektedir.

Başka bir bilimsel çalışmada 2000IU / gün Vitamin D takviyesi yapan kadınların, meme kanseri insidansında % 50’ye varan bir düşüş gözlendi. Haftalık 50000 ünite vitamin D verlmesinin de vitamin D düzeyleri üzerinde fazlasıyla etkili olduğu belirtilmiştir.

Kolorektal kanserli olan kişilerde yapılan çalışmada serum D vitamini düzeyleri 82,5 nmol/L veya daha yüksek olan kişilerde  30 nmol/L ye nazaran Yüzde 50 azalmış kanser riski ile ilişkilendirildi ve günlük 2000 ünite d vitamini verilmiştir.

Sistematik analizi yapılan  26 araştırmaya göre D Vitamini, Prostat Kanseri riski ile ters orantılı görülmektedir.

600IU / güne kadar olan dozlar pankreas kanseri riskini azaltmıştır.

7 epidemiyolojik çalışmaya göre D Vitamini, Over Kanseri riski ile ters ilişkili görülmüştür. UVB ışınları kadınlarda yumurtalık kanseri gelişme riskinin azalması ile ilişkilidir

ASTIM; Düşük D Vitamini düzeyleri astımlı çocuklarda artmış kortikosteroid kullanımı ile ilişkilidir. Daha önce astım tanısı alan çocuklarda günlük 1200IU D vitamini takviyesi astmatik atakların azalmasıyla ilişkili bulunmuştur.

İNFLUENZA Japonya’da yapılan bir çalışmada günlük 1200 ünite/gün d vitamini alan çocukların kış ayalarında grip olma olasılığı %40 azalmıştır.

Menopoz sonrası Afrika’lı kadınlarda  3 yıl boyunca günde 800 IU D vitamini alınması gribe yakalanma olasılığını 3 kat azalttı hatta İlk 2 yıl günde 800 IU, daha sonra ki yıl günlük 2000 IU D vitamini alanlarda gribe yakalanma olasılığı 26 kat daha azdı.

Başka bir çalışmada aylık ilk 2 ay 200.000 ünite daha sonraki aylar 100.000 ünite 16 ay boyunca verilmesinin sağlıklı erişkinlerdeki üst solunum yolu insidansını azaltmadığı görülmüştür.

Düşük D Vitamini düzeyleri, daha yüksek aktif tüberküloz riski ile ilişkilidir.

Düşük D vitamini seviyeleri obstruktif tip uyku apne sendromunun şiddetini arttırır.

 D VİTAMİNİN ÜREME SİSTEMİ ÜZERİNE ETKİSİ

Vitamin D reseptörleri erkek üreme sisteminde prostat, epididimis, seminal vezikül ve testislerin üzerinde bulunur. Hatta reseptörler spermatidlerinde üzerinde bulunur. Mekanik olarak, D Vitamini spermatidlerdeki kalsiyum içeriğini arttırıyor gibi görünmektedir ve böylece doğrudan olgunlaşmış sperm hücrelerine etki edebilir. Sperm motilitesini hücre içi kalsiyum akışını sağlayarak yapar.

Vitamin D seviyelerinin 20-50 arasındaki değerler sperm motilitesini ve canlı kalma süresini arttırken 20 altı ve 50 üstü değerler sperm açısından pek uygun değerler değildir.

25-50ng / mL (62.4-124.8nmol / L), sağlıklı erkeklerde optimal seminal özellikleri korumak için yeterli bir aralık gibi görünmektedir, hem düşük hem de yüksek serum aralıkları kısırlıkla ilişkilidir. Kısacası yapıl

HAMİLELİK VE LAKTASYON (EMZİRME) ÜZERİNE ETKİLERİ

Gebe kadınlarda, gebe olmayan kadınlara ve erkeklere göre yeterli D vitamini düzeyine ulaşmak için biraz daha yüksek bir D vitamini alımı gerekebilir ve 4.000 IU’ya kadar alım yapılması önerilmektedir.

D vitamini eksikliği gebe kadınlarda düşük doğum ağırlığı, doğumdan sonra çocuklarda artmış Tip 1 şeker hastalığı ve astım riski ile ilişkilendirilmiştir.

Gebelerde 37.5nmol / L’nin altındaki D Vitamini konsantrasyonlarının, vajinal doğum yerine sezaryen ihtiyacını arttırdığı görülmüş.(yaklaşık 4 kat)

İlk trimesterde, düşük D Vitamini (20nmol / L’nin altında), bakteriyel vajinozis riskini arttırmıştır.

VİTAMİN D ÇEŞİTLİ DİĞER HASTALILARLA İLİŞKİSİ

LUPUS: Sistemik lupus eritematozuslu hastalarda 7 ay boyunca ilk ay haftalık 100.000 ünite daya sonra aylık 100.000 ünite uygulanması 20 lupuslu ve vitamin D seviyesi düşük astada Vitamin D seviyelerini 41.5+/-10.1ng/mL düzeyine getirdi bu da treg hücrelerinin artması ve hafıza B hücrelerinin azalmasını sağladı. TH1 ve TH17 hücrelerini azalttı.

FİBROMYALJİ: Spesifik olmayan kas ve eklem ağrıları olan göçmenlerde haftalık 150.000 ünite D vitamini uygulanması plaseboya göre kas ağrılarını azaltmıştır ve merdivenlerden çıkma kabiliyetini arttırmıştır.

D Vitamini fibromiyaljik semptomlara (ağrı ve fonksiyon eksikliği) yardımcı olabilir, ancak daha fazla çalışmaya ihtiyaç vardır.

D vitamini K2 vitamini ile sinerjistik olarak çalışır. D vitamini ortalama serum seviyesi 86.5 nmol / L olan kişiler, ortalama serum 50 nmol / L olanlara göre% 65 daha iyi kalsiyum emilimine sahipti.

Sarkoidoz ve tbc gibi hastalıklarda hiperkalsemi riskinden dolayı dozajın iyi ayarlanması gerekmektedir. Yüksek d vitamini düzeylerinin özofagus squamöz displazisine neden olabiliceği çalışmada belirtilmiştir. (36,5nmol/l)

HEDEF DÜZEYLER

D Vitamini statüsünün farklı olası ‘durumlarını’ ifade etmek için genel kabul gören terimler şunlardır:

 • Eksiklik (30nmol / L veya 12ng / mL’den az, çocuklarda raşitizme ve yetişkinlerde osteomalaziye neden olan)
 • Yetersizlik (30-50nmol / L arasında, 12-20ng / mL aralığında)
 • Yeterli (50-125 mol / L veya 20-50ng / mL arasında)
 • Yüksek (125nmol / L veya 50ng / mL’nin üstünde)

(2.5 nmol / L, yaklaşık 1 ng / mL’ye eşittir ve 1 mikrogram (mcg veya µg) Vitamin D3 yaklaşık 40IU’dur.)

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2290997/pdf/ehp0116-a00160.pdf

https://www.cell.com/cell/fulltext/S0092-8674(14)00611-4?_returnURL=http%3A%2F%2Flinkinghub.elsevier.com%2Fretrieve%2Fpii%2FS0092867414006114%3Fshowall%3Dtrue

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3104618/

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/m/pubmed/24516108/

http://www.jimmunol.org/content/186/2/848.full

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/m/pubmed/15748644/

https://academic.oup.com/jcem/article/97/8/2606/2823232

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/m/pubmed/21689448/

https://vitamindwiki.com/Vitamin+D+decreases+incidence+of+disease

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/m/pubmed/20665105/

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/m/pubmed/22073146/

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/m/pubmed/28167237/

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/m/pubmed/22372707/

https://www.healthline.com/health/multiple-sclerosis/ms-vitamin-d-supplements-guide#10

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/m/pubmed/22865902/

https://www.acc.org/latest-in-cardiology/clinical-trials/2018/11/08/22/42/vital

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/m/pubmed/19587609/

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26621634

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23349943

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22638071

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22356914

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17082649

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21273498

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26609167

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21697301

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18496468

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21350098

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23393431

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19054627

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26506852

https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1002/jsfa.4622

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26506852

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21698667

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21698667

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18433305

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15113819

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23299607

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23012375

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27061361

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18351428

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21154195

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21154195

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/10746634

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17368188

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/16380576

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/2263572

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/2720547

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21384167

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17368188

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21384167

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17296473

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/16985031

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17169713

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20381849

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20219962

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20219962

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17352842

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23032549

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18245055

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23032549

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22246808

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23042450

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21427118

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20172873

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/8777727

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23162094

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19106272

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15113709

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19357214

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15113709

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23075451

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23149532

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17855710

http://pediatrics.aappublications.org/content/pediatrics/135/1/e196.full.pdf

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3897584/

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26514973

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28217829

3 thoughts on “Biri D Vitamininden Mi Bahsetti ?-3

 • Şubat 4, 2019 tarihinde, saat 7:54 pm
  Permalink

  Sedef ve Sedef romatizması hastası olarak D vitamini benim için çok önemli bir konu idi. Bu kadar ayrıntılı anlattığınız için teşekkür ederim. Son ölçtürdüğümde D vitaminim 8.3’tü maalesef ve 9.8 de CRP değerim. Hiçbir doktoru vücudumdaki bu iltihabı düşürmek için tedaviye ve D vitamini desteği almama ikna edemedim. Hastalık hastası ve takıntılı muamelesi gördüm. Sedef hastası olduğun için bu iltihap normal diyorlar ama indirmek için tedavi etmeye yanaşmıyorlar. Çok yüksek bir değer değilmiş! Çok rahatsız ve huzursuz bir hayat yaşamak nedir bilmiyorlar sanırım. Beslenmeden hiç bahsetmiyorlar. Romotolog bile bana durumumun çok ağır olmadığını söyleyip dayanamadığında geri gel, ağır ilaçlara o zaman başlayalım, şimdi gerek yok diye gönderdi. Ağlayarak eve döndüm. Ağrılarımla başbaşa kaldım. Bunları yazdım ama sizden tavsiye almak için değil, ülkemizde tıbbın otoimmün hastalıklara sahip olanların ne durumda olduğunu görmeniz için. D vitamini desteği aldım ve 10000-5000-5000-10000 şeklinde kullanıyorum. D vitamini eksikliğinin Sedef ve romatizma ile ilgisini araştıranlar da varsa onları da yayınlar mısınız? Paylaştığınız bilgiler için teşekkür ederim.

  Yanıtla
 • Şubat 7, 2019 tarihinde, saat 1:12 pm
  Permalink

  Hemen okuyorum. Teşekkür ederim.

  Yanıtla

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.